• CP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wickCP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wick Quick View
  • CP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wickCP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wick Quick View
  • CP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wick

  • රු750.00
  • CP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wick ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • DeSoldering Wick Yaxun CP-2015 Quick View
  • DeSoldering Wick Yaxun CP-2015 Quick View
  • DeSoldering Wick Yaxun CP-2015

  • රු290.00
  • DeSoldering Wick Yaxun CP-2015 ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Gootwick CP-3015 Lead Free ESD Safe Solder-Wick 3.0mm x 1.5m Quick View
  • Gootwick CP-3015 Lead Free ESD Safe Solder-Wick 3.0mm x 1.5m Quick View
  • Gootwick CP-3015 Lead Free ESD Safe Solder-Wick 3.0mm x 1.5m

  • රු750.00
  • Gootwick CP-3015 Lead Free ESD Safe Solder-Wick 3.0mm x 1.5m ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Gotwick Desoldering Copper Wire 2.0mm 1.5mGotwick Desoldering Copper Wire 2.0mm 1.5m Quick View
  • Gotwick Desoldering Copper Wire 2.0mm 1.5mGotwick Desoldering Copper Wire 2.0mm 1.5m Quick View
  • Gotwick Desoldering Copper Wire 2.0mm 1.5m

  • රු790.00
  • Gotwick Desoldering Copper Wire 2.0mm 1.5m Quickly remove unwanted solder when used with a soldering iron. When desoldering, please touch the grip and the pack of desoldering wicks. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Relife Desoldering Wick (1.5m Long – 1.5mm Wide) – RL-1515Relife Desoldering Wick (1.5m Long – 1.5mm Wide) – RL-1515 Quick View
  • Relife Desoldering Wick (1.5m Long – 1.5mm Wide) – RL-1515Relife Desoldering Wick (1.5m Long – 1.5mm Wide) – RL-1515 Quick View
  • Relife Desoldering Wick (1.5m Long – 1.5mm Wide) – RL-1515

  • රු490.00
  • Relife Desoldering Wick (1.5m Long – 1.5mm Wide) – RL-1515 High quality products imported pure copper material + special chemical formula,efficient tin removal ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Relife Desoldering Wick 1.5m/ 3.5mm RL-3515 Quick View
  • Relife Desoldering Wick 1.5m/ 3.5mm RL-3515 Quick View
  • Relife Desoldering Wick 1.5m/ 3.5mm RL-3515

  • රු750.00
  • Relife Desoldering Wick 1.5m/ 3.5mm RL-3515 ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist