• CP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wickCP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wick Quick View
  • CP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wickCP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wick Quick View
  • CP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wick

  • රු750.00
  • CP-1515 1.5mm-1.5m Desoldering wick ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • CP-2015 Gotwick Desoldering Wick 2.0mm 1.5mCP-2015 Gotwick Desoldering Wick 2.0mm 1.5m Quick View
  • CP-2015 Gotwick Desoldering Wick 2.0mm 1.5mCP-2015 Gotwick Desoldering Wick 2.0mm 1.5m Quick View
  • CP-2015 Gotwick Desoldering Wick 2.0mm 1.5m

  • රු680.00
  • Gotwick Desoldering Copper Wire 2.0mm 1.5m Quickly remove unwanted solder when used with a soldering iron. When desoldering, please touch the grip and the pack of desoldering wicks. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • CP-3015 Gootwick Solder-Wick 3.0mm x 1.5m Quick View
  • CP-3015 Gootwick Solder-Wick 3.0mm x 1.5m Quick View
  • CP-3015 Gootwick Solder-Wick 3.0mm x 1.5m

  • රු790.00
  • Gootwick CP-3015 Lead Free ESD Safe Solder-Wick 3.0mm x 1.5m ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist