• MECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTEMECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTE Quick View
  • MECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTEMECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTE Quick View
  • ,
  • MECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTE

  • රු1,200.00
  • MECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTE ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • MECHANIC Solder Paste XGSP80 183°C Quick View
  • MECHANIC Solder Paste XGSP80 183°C Quick View
  • ,
  • MECHANIC Solder Paste XGSP80 183°C

  • රු1,450.00
  • MECHANIC Solder Paste XGSP80 183°C ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist