• MECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTEMECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTE Quick View
  • MECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTEMECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTE Quick View
  • ,
  • MECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTE

  • රු1,200.00
  • MECHANIC 138℃ BGA SOLDER PASTE ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Mechanic MCN999 Solder Paste 20g 183℃ Sn63/Pb37 SMT High CompatibilityMechanic MCN999 Solder Paste 20g 183℃ Sn63/Pb37 SMT High Compatibility Quick View
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • MECHANIC Solder Paste XGSP80 183°C Quick View
  • MECHANIC Solder Paste XGSP80 183°C Quick View
  • ,
  • MECHANIC Solder Paste XGSP80 183°C

  • රු1,450.00
  • MECHANIC Solder Paste XGSP80 183°C ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • RELIFE RL-400 183°C SOLDERING PASTERELIFE RL-400 183°C SOLDERING PASTE Quick View
  • RELIFE RL-400 183°C SOLDERING PASTERELIFE RL-400 183°C SOLDERING PASTE Quick View
  • RELIFE RL-400 183°C SOLDERING PASTE

  • රු650.00
  • RELIFE RL-400 183°C SOLDERING PASTE Relife RL-400  No-clean 183°C Soldering Paste for Phones BGA Reballing Soldering ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • RELIFE RL-402 No-Clean Soldering Paste Sn63/Pb67 183°CRELIFE RL-402 No-Clean Soldering Paste Sn63/Pb67 183°C Quick View
  • Out of Stock
   RELIFE RL-402 No-Clean Soldering Paste Sn63/Pb67 183°CRELIFE RL-402 No-Clean Soldering Paste Sn63/Pb67 183°C Quick View
  • RELIFE RL-402 No-Clean Soldering Paste Sn63/Pb67 183°C

  • රු1,350.00
  • RELIFE RL-402 No-Clean Soldering Paste Sn63/Pb67 183°C Flux Type: Paste Weight: 40g Microns: 20-38um Alloy: Sn63/Pb37, Volume: 0-10°C Melting Point: 183℃, Viscosity : 160-230pa.s ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Read more
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • RELIFE RL-403 BGA Solder Paste Flux Syringe 10CC 183℃ 1pcsRELIFE RL-403 BGA Solder Paste Flux Syringe 10CC 183℃ 1pcs Quick View
  • RELIFE RL-403 BGA Solder Paste Flux Syringe 10CC 183℃ 1pcsRELIFE RL-403 BGA Solder Paste Flux Syringe 10CC 183℃ 1pcs Quick View
  • ,
  • RELIFE RL-403 BGA Solder Paste Flux Syringe 10CC 183℃ 1pcs

  • රු1,150.00
  • RELIFE RL-403 BGA Solder Paste Flux Syringe 10CC 183 degrees Sn63 20-38um no-clean Soldering Paste ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • RELIFE RL-405 138 Degrees lead-free Needle Solder PasteRELIFE RL-405 138 Degrees lead-free Needle Solder Paste Quick View
  • Out of Stock
   RELIFE RL-405 138 Degrees lead-free Needle Solder PasteRELIFE RL-405 138 Degrees lead-free Needle Solder Paste Quick View
  • RELIFE RL-405 138 Degrees lead-free Needle Solder Paste

  • රු750.00
  •   RELIFE RL-405 Solder paste for jump wire CPU soldering tail charger repair lead-free .Suitable for jump wire , CPU soldering ,tail charger repair etc. .Fine paste, environmentally friendly lead-free .Needle Tube Design,controllable usage, refuse to waste ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp…
  • Read more
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist
 • Relife Rl-442 Soldering Wire & BGA IC Soldering Paste 50g Quick View
  • Relife Rl-442 Soldering Wire & BGA IC Soldering Paste 50g Quick View
  • ,
  • Relife Rl-442 Soldering Wire & BGA IC Soldering Paste 50g

  • රු1,200.00
  • Relife Rl-442 Soldering Wire & BGA IC Soldering Paste 50g ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා උපකරණ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක… වැඩි විස්තර සඳහා 0771470864 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැතිනම් මෙම අංකයට whatsapp msg එකක් යොමු කරන්න…
  • Add to cart
  Add to Wishlist
  Add to Wishlist